Innowacja 2021

Standard uszczelniania i izolacji ościeżnic z ościeżami obejmuje wybrane, istotne zagadnienia związane z projektowaniem, wykonywaniem i funkcjami warstwy izolacyjnej oraz warstw uszczelnień, a także wymaganiami dotyczącymi poziomu szczelności na przenikanie powietrza, odporności na przedostawanie się wody opadowej do wnętrza pomieszczeń oraz termoizolacyjności połączeń ościeżnic z ościeżami, które powinny być spełnione w wyniku prawidłowego wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej w zintegrowanych systemach 3-warstwowego montażu i izolacji WINS.

Systemy 3-warstwowego uszczelniania i izolacji WINS to:

 • bardzo wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne,
 • szczelność,
 • ekstremalnie wysoka odporność na UV – 10 lat,
 • łatwość aplikacji,
 • oszczędność czasu montażu i uszczelnienia złącza,
 • brak konieczności specjalnego przygotowania podłoża i gruntowania ościeża,
 • uniwersalność – niezależność od szerokości spoin,
 • energooszczędność.

Spis treści Standard Selena

Nowa technologia WINS uszczelniania i izolacji stolarki budowlanej w trakcie montażu, została opracowana wspólnie z instalatorami, stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania wobec czasu montażu i jego jakości dla najwyższego komfortu użytkowania oraz energooszczędności budynków.

Kompendium wiedzy „Standard izolacji i uszczelnienia złączy ościeży z ościeżnicami” zawiera informacje na temat izolacji trójwarstwowej WINS. I odpowiada na pytania:

 • dlaczego to ważne ?
 • jak to zrobić?
 • czym to zrobić ?

Co znajdziesz w Standardzie Selena:

1. Charakterystyka energetyczna budynku

W Standardzie Selena znajdziesz szczegóły dotyczące projektowania i instalacji energooszczędnego złącza stanowiące odpowiedź na rosnące wymagania energetyczne wobec budynków. Europejska Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, obowiązująca we wszystkich państwach Unii Europejskiej, zakłada, że od 2021 roku wszystkie nowo budowane obiekty muszą spełniać standardy domu niskoenergetycznego. W przypadku budynków realizowanych przez inwestorów publicznych przepisy te obowiązują już od 1 stycznia 2019 roku.

2. Podstawowe parametry energooszczędnego złącza ościeży z ościeżnicą

Szczelność powietrzna, odporność na warunki atmosferyczne, dyfuzja pary wodnej, czynnik temperatury, izolacja cieplna i akustyczna to kluczowe parametry opisujące wymagania w zakresie uszczelnienia i izolacji złączy ościeżnic z ościeżami, stawiane zarówno przez inwestorów, jak i uregulowania prawne. Poznaj szczegóły techniczne na temat energooszczędnego złącza

3. Czynniki oddziałujące na okna podczas eksploatacji

Od chwili wbudowania okna w ościeża muru konstrukcyjnego, połączenie ościeżnicy z ościeżami, a także zastosowane systemy izolacji i uszczelnień podlegają oddziaływaniu sił o zmiennej wartości, pochodzących od obciążeń powodowanych przez szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak: zjawiska atmosferyczne, ciężar własny konstrukcji okiennej, ruchy obiektu, eksploatacja, próby włamania, uderzenia, hałas, pożar, wewnętrzny klimat pomieszczeń. Poznaj wyzwania stojące przed wykonawcami, jak również projektantami przegród na najbliższe lata.

4. Dokumentacja techniczna montażu okien i drzwi balkonowych

Sprawdź szczegóły dotyczące kompletnej i niezbędnej dokumentacji technicznej, jak również koniecznych elementów prawidłowego projektu montażu okien i drzwi balkonowych wraz z odniesieniami do przepisów prawnych.

5. Płaszczyzny montażu - strefy uszczelnień w połączeniu okien z ościeżami

Poznaj 3-warstwowy model izolacji i uszczelnień zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, czynników oraz zjawisk oddziałujących na okna oraz 3 strefy uszczelniania i izolacji ościeżnic z ościeżami.

6. Eliminacja wykroplenia i zagrzybienia złącza

Odpowiednio zaprojektowane złącze ościeży z ościeżnicą jest ważne również z uwagi na rozmaite możliwości zawilgocenia przegród także już podczas eksploatacji budynku, Sprawdź wpływ współczynnika temperatury na ocenę jakości montażu okien.

7. Ruch wilgoci w przegrodzie

Warunki cieplne i wilgotnościowe oraz transport ciepła i wilgoci w budynkach oraz elementach budynków są ze sobą powiązane, a jednocześnie silnie zróżnicowane. Zobacz szczegóły dotyczące projektowania uszczelnienia ościeżnic z ościeżami, w którym następuje kontrolowane, równomiernie efektywne odprowadzenie wilgoci ze złącza.

8. Uszczelnienie połączeń okien z ościeżami - wymagania formalne i odpowiedzialność za jakość wykonania

Poznaj kluczowe uregulowania prawne dotyczące uszczelniania połączeń ościeżnic z ościeżami oraz sprawdź odpowiedzialność wykonawcy w zakresie robót instalacyjnych oraz parametrów technicznych złącza.

9. Projektowanie uszczelnień połączeń okien z ościeżami

Przeczytaj o niezbędnych elementach projektu uszczelnień połączeń ościeżnic z ościeżami jako podstawy dla bezproblemowego wykonania profesjonalnego i efektywnego montażu, Staranne zaprojektowanie połączeń konstrukcyjnych dla okien i drzwi zewnętrznych ma zasadniczy wpływ na prace budowlane, a co z tym związane wpływa na trwałość i przydatności do użycia montowanych elementów.

10. Warunki i wymagania przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych

Zobacz wykaz warunków przystąpienia do robót w zakresie montażu i wymiany okien, wymagania stawiane połączeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem, jak również zasady odbioru okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem.

11. Połączenia okien z ościeżami – szczeliny dylatacyjne

Jednym z warunków prawidłowego wykonania montażu okien jest przeniesienie z okna na konstrukcję budynku sił powodowanych oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

W każdym przypadku przy projektowaniu szerokości szczelin dylatacyjnych należy mieć na uwadze nie tylko kompensowanie sił pochodzących od obciążeń powodowanych zjawiskiem rozszerzalności liniowej, lecz także odpowiednie przenoszenie sił pochodzących od obciążeń wiatrem, co wiąże się koniecznością właściwego doboru materiałów i środków wykorzystanych do wykonania połączeń mechanicznych konstrukcji okiennej z murem konstrukcyjnym.

12. Przygotowanie ościeży muru konstrukcyjnego do montażu okien

Jednym z warunków prawidłowego wykonania montażu okien jest przeniesienie z okna na konstrukcję budynku sił powodowanych oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Sprawdź szczegóły techniczne dotyczące sposobu wykonania izolacji i uszczelnień z uwzględnieniem ruchów konstrukcji okiennych w obu kierunkach i dostosowaniem szerokości szczelin dylatacyjnych do przewidywanej wielkości przemieszczeń, właściwości materiału izolacyjnego, oraz właściwości materiałów wykorzystanych do wykonania uszczelnień.

13. Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w ościeżu

Usytuowanie okien w otworze nowego budynku powinno być określone w projekcie i dokumentacji technicznej w zależności od rodzaju konstrukcji i optymalizacji cieplno-wilgotnościowej.

14. Izolacja i szczelność połączeń – poziom wymagań zgodny ze standardami jakości Selena

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców i inwestorów oraz mając na uwadze najwyższą jakość materiałów służących do izolacji i uszczelniania połączeń okien z ościeżami, Standard uszczelniania i izolacji ościeżnic z ościeżami opracowany przez Selena, precyzuje kluczowe parametry prawidłowo zaizolowanego złącza. Sprawdź wymagania w zakresie odporności na przenikanie wody opadowej, przepuszczalności powietrza oraz wartości współczynnika temperaturowego i liniowego współczynnika przenikania ciepła.

15. Izolacja cieplna i akustyczna złącza okiennego

Izolacyjność cieplna i akustyczna złącza to główne parametry mające wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń, odczuwalne szybko przez użytkowników. Poznaj czynniki pomiaru izolacyjności mające wpływ na odbiór prac montażowych.

16. Wytyczne technologiczne

Sprawdź szczegóły technologiczne dotyczące pracy z produktami w 3-warstwowych systemach uszczelniania i izolacji WINS. Tylko prawidłowo wykonane 3-warstwowe uszczelnienie złącza stanowi barierę dźwiękoszczelną, chroniąc wnętrze budynku przed hałasem z zewnątrz i eliminuje niekontrolowane straty ciepła z budynku.

17. Odbiór robót montażowych

Poznaj komplet parametrów i obszarów podlegających ocenie podczas odbioru prac montażowych.

18. Odpowiedzi na częste pytania

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat produktów z systemów WINS.

19. Systemy uszczelnień Selena - dobór materiałów

Zobacz trzy sprawdzone systemy izolacji i uszczelnień, oparte o materiały produkowane i dostarczane przez Selena, przeznaczone do profesjonalnego wykonywania izolacji i uszczelnień, których użycie zgodne z zaleceniami i wskazówkami Standardu Selena pozwala uzyskać rezultat przewyższający standard jakości ustalony w oparciu o wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019, poz. 1065) oraz zgodny z trendami wysokoenergooszczędnych budynków

20. Nowy standard izolacji i uszczelniania okien na bazie folii płynnych

Poznaj systemy WINS, innowacyjne 3-warstwowe systemy izolacji i uszczelniania złączy ościeży z ościeżnicami. Systemy regulują przepływ pary wodnej w złączu oraz hamują niekontrolowaną infiltrację powietrza, co powoduje podniesienie efektywności energetycznej i akustycznej złącza. Systemy WINS składają się ze zintegrowanych ze sobą produktów, które zastosowane jako system zapewniają złączu ościeża z ościeżnicą Standard izolacji i uszczelnienia Selena.

21. Zintegrowane systemy trzywarstwowego uszczelniania i izolacji okien

Sprawdź szczegóły na temat trzech innowacyjnych systemów izolacji i uszczelnienia ościeżnic z ościeżami: WINS Flex, WINS Fast oraz WINS Fix. Składają się one z materiałów przeznaczonych do wykonywania izolacji i uszczelnień w obrębie prawidłowo zaprojektowanych szczelin dylatacyjnych i zapewniają osiągnięcie najwyższych rezultatów w zakresie przenikalności cieplnej, izolacyjności akustycznej oraz odporności na przenikanie wody opadowej.

22. System uszczelnień – WINS FLEX

WINS Flex to innowacja dla nowych i wymagających montaży. Wysokoelastyczny, wysoce odporny na ekstremalne warunki pogodowe system 3-warstwowego montażu okien, niewymagający specjalnego przygotowania podłoża. Chroni nawet największe okna przed deformacją, doskonale przenosi wszystkie drgania budynku i zachowuje szczelność nawet w warunkach silnych obciążeń.

23. System uszczelnień – WINS FAST

System WINS FAST zawierający inny rodzaj piany montażowej - był jednym z testowanych rozwiązań na początku historii systemu. Został wycofany początkiem 2022 i zastąpiony w całości funkcjonalności przez WINS FLEX.

24. System uszczelnień – WINS FIX

WINS Fix to innowacja dla szybkiej wymiany i renowacji okien, w tym w zabytkach. Wyróżnia go łatwość uszczelniania okien w ścianach z węgarkiem bez konieczności naruszania warstwy zewnętrznej elewacji. Zapewnia odporną na warunki atmosferyczne szczelność oraz izoluje akustycznie.

25. Przykłady wykonania połączeń ościeżnic z ościeżami z parametrami cieplno-wilgotnościowymi

Zajrzyj do kompendium wiedzy na temat wykonania połączeń ościeżnic z ościeżami w różnych rodzajach ścian. Zobacz rysunki techniczne oraz praktyczne wskazówki w zakresie prac montażowych.

26. Materiały do wykonywania izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami SELENA

Poznaj produkty dostępne w 3-warstwowych systemach WINS, szczegóły dotyczące łatwej aplikacji oraz szybszego montażu, jak również parametry techniczne rozwiązań.

27. Protokół odbioru robót budowlanych

Sprawdź szczegóły dotyczące profesjonalnego odbioru robót budowlanych przed rozpoczęciem montażu okien oraz przed i po wbudowaniu.

Słownik pojęć

Zobacz słownik pojęć systemów WINS.

Wymagania prawne

Zobacz aktualne wymagania prawne systemów WINS.