Regulamin

Regulamin Strony internetowej Tytan Professional WINS

Data ostatniej aktualizacji: [19.06.2024 r.]

§ 1. Przedmiot Regulaminu
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników (łącznie określonych jako Strony) w ramach sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) oraz zasady sprzedaży Towarów w ramach Sklepu.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Sklepu z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia dodatkowych porozumień zawartych pomiędzy Stronami, o ile takie zostaną między nimi zawarte.
 3. Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym przetwarzania ich danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 4. Kwestię warunków umownych sprzedaży, w szczególności warunków dostawy i odbioru towarów, zamówień, rękojmi, praw własności intelektualnej oraz płatności w ramach Sklepu regulują Ogólne Warunki Sprzedaży. W razie sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Sprzedaży a Regulaminem, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.
§ 2. Definicje

Pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. DOK – Dział Obsługi Klienta Usługodawcy;
 2. Doradca – przedstawiciel Usługodawcy zajmujący się bezpośrednio pomocą Klientowi w dokonywaniu Zamówień, zawieraniu i wykonywaniu umowy sprzedaży zawartej z Usługodawcą poprzez Sklep oraz w obsłudze Sklepu;
 3. Dostawca usług płatniczych – PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, REGON: 301345068,, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935,, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476.300,00 zł, wpłaconym w całości, do której należy system płatności Przelewy24 (dostępny pod adresem: www.przelewy24.pl), realizująca obsługę płatności dokonywanych w ramach Sklepu;
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania;
 5. Klient lub Usługobiorca – oznacza podmiot zawierający umowę sprzedaży Towaru z Usługodawcą, który:
 • posiada w Sklepie konto główne albo
 • złożył Zamówienie nie posiadając konta głównego.

Klientem w rozumieniu Regulaminu może zostać Przedsiębiorca lub Konsument, po zaakceptowaniu Regulaminu.

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 2. Login – oznacza adres e-mail lub inny unikalny identyfikator służący do identyfikacji Użytkownika w Sklepie;
 3. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży dla Klientów Biznesowych, z którymi Klient/Usługobiorca może zapoznać się na stronie WINS (www.wins.tytan.pl) w zakładce Regulamin; (Pobierz)
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 5. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta);
 6. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępny pod domeną internetową: www.wins.tytan.pl;
 7. Przedstawiciel Klienta – oznacza Użytkownika, którego konto zostało dodane przez Klienta do konta głównego i który może składać w imieniu i na rzecz Klienta Zamówienia, a tym samym zawierać umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą;
 8. Sprzedawca lub Usługodawca – rozumie się przez Selena Digital Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław
 9. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907293, numer NIP 8971892991, numer REGON 389253805, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł,
 10. Status – stan realizacji Zamówienia;
 11. Towar lub Towary – oznacza towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
 12. Umowa sprzedaży – odpłatna umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu i OWS pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów na rzecz Klienta;
 13. Usługi – oznacza świadczone w ramach Sklepu przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne, zgodnie z art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 344 ze zm.), na zasadach opisanych w Regulaminie;
 14. Użytkownik – oznacza użytkownika Sklepu – zarówno Klienta jak i Przedstawiciela Klienta;
 15. Zamówienie – oznacza złożenie oferty na zakup Towarów przez Klienta, zgodnie w § 2 OWS, poprzez wypełnienie stosownego formularza w ramach funkcjonalności Sklepu.
§ 3. Kontakt z Usługodawcą

Dane umożliwiające Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą:

 1. Adres e-mail Usługodawcy: [contact.sdd@selena.com]
 2. Numer telefonu Usługodawcy: [+48 22 300 86 32]
 3. Klient może porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz na stronie WINS (www.wins.tytan.pl).
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Usługodawcą w godzinach [od godz. 9:00 do godz. 16:00].
§ 4. Warunki świadczenia Usług
 1. Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Sklepu, w tym założenie konta Użytkownika (§ 5 poniżej) jest nieodpłatne.
 2. W ramach Sklepu Usługodawca:
 • umożliwia zawarcie umowy sprzedaży Towarów;
 • umożliwia porównanie cech Towaru z innymi Towarami, w szczególności w zakresie zastosowania, zalet, opisu, parametrów technicznych lub pojemności;
 • umożliwia sortowanie Towarów według wybranych kryteriów;
 • stosuje system rekomendowania Klientowi zakupu towarów komplementarnych.
 1. W ramach Sklepu Usługodawca może składać Klientom oferty handlowe oraz przesyłać informacje o bieżących promocjach, zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu.
 2. Użytkownik, korzystając ze Sklepu, ma możliwość zapoznania się z opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi Towarów. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z Towarami.
§ 5. Rejestracja konta Użytkownika
 1. Pierwszy etap rejestracji konta Klienta wymaga podania adresu e-mail (Loginu), ustawienia Hasła oraz zaakceptowania Regulaminu. Następnie na podany adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient przechodzi do Sklepu jako zarejestrowany i zalogowany Użytkownik.
 2. Rejestracja konta Przedstawiciela wymaga podania adresu e-mail przez Klienta, na podstawie którego zostanie wysłane zaproszenie do dołączenia do Sklepu. Po kliknięciu w link Przedstawiciel ustala Hasło oraz akceptuje Regulamin. Następnie na podany adres e-mail Przedstawiciel otrzymuje wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link aktywacyjny Przedstawiciel przechodzi do Sklepu jako zarejestrowany i zalogowany Użytkownik.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić Hasło.
§ 6. Zamknięcie oraz zmiana konta Użytkownika
 1. Konto utworzone w wyniku rejestracji jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili dokonać zamknięcia swojego konta jak również konta Przedstawiciela Klienta. Zamknięcie konta wymaga potwierdzenia poprzez wiadomość e-mail.
 2. Usługodawca może zamknąć konto Użytkownika w szczególności w sytuacji naruszenia przez niego:
 • obowiązujących przepisów prawa dotyczących Sklepu;
 • naruszenie istotnych postanowień Regulaminu, zwłaszcza określonych w § 8 oraz § 10 Regulaminu.
 1. Użytkownik może zmienić swoje dane tylko poprzez przesłanie stosownego formularza w ramach zakładki „My account”, który następnie jest rozpatrywany przez DOK. W sprawach zmiany danych można bezpośrednio kontaktować się z DOK pod adresem: contact.sdd@selena.com.
§ 7. Umowa sprzedaży
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w ramach Sklepu nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Towary są widoczne i możliwe do zakupu przez wszystkich Klientów.
 3. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 4. Zakup Towarów inicjowany jest poprzez złożenie Zamówienia, które stanowi ofertę zakupu.
 5. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do złożenia Zamówienia.
 6. Użytkownik w ramach Zamówienia powinien dokonać:
 • wyboru zamawianych Towarów;
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
 • wyboru sposobu płatności.
 1. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). Po złożeniu prawidłowego Zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia, a po weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o dacie realizacji na podany przez siebie adres e-mail. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o dacie realizacji Zamówienia.
 2. Klient może anulować Zamówienie do chwili zlecenia dostawy Towaru przez Sprzedawcę Operatorowi Logistycznemu Sklepu.
 3. Sklep umożliwia jedynie zakup Towarów z dostawą na wskazany przez Klienta adres. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zakupionych Towarów.
 4. Dostawa odbywa się co do zasady odpłatnie. Użytkownik wybiera adres dostawy Towarów z dostępnej listy w ramach Sklepu lub wskazuje inne miejsce dostawy uzupełniając odpowiednie dane.
 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia oraz numer listu przewozowego, na podstawie którego zostanie dokonana dostawa.
 6. Klient może na bieżąco śledzić Status Zamówienia. Sklep zapewnia przekierowania do stron przewoźnika pozwalających na śledzenie przesyłki. Informację o zawartej Umowie sprzedaży otrzymuje także Doradca danego Klienta.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane w Sklepie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, który dokonał ich Zamówienia. Sprzedawca może zaoferować Klientowi towar zastępczy odpowiadający jakością i ceną Towarowi zamówionemu przez Klienta, informując Klienta o jego prawie nieprzyjęcia towaru zastępczego i rezygnacji z zakupu. W przypadku rezygnacji z zakupu, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia Zamówienia zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego cenę sprzedaży.’
 8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 9. Użytkownik dokonuje zakupu lub zamówienia Towarów według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
§ 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Konsument ma prawo terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożone po terminie odstąpienia nie wywołuje skutków prawnych.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu oraz na stronie www.wins.tytan.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do Towaru) i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku, gdy Towar jest niekompletny lub nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 8. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od Umowy sprzedaży.
 9. W wypadku odstąpienia, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Indywidualnego, jeśli zawierana przez niego Umowa sprzedaży nie posiada dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 13. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu.
§ 9. Cena i płatności
 1. Ceny Towarów widocznych w Sklepie domyślnie podane są w walucie PLN i wskazane w kwotach netto oraz brutto.
 2. Jeżeli ceny Towarów ustalone zostały z Klientem w sposób indywidualny na podstawie osobnych porozumień zawartych ze Sprzedawcą, Klientowi takiemu wyświetlane są ceny indywidualne uzgodnione. Pozostałym Klientom wyświetlane są ceny rynkowe.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych w ramach Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto w PLN za zamówiony w Sklepie Towar, w tym za koszty dostawy, korzystając z wybranej przez siebie przy składaniu Zamówienia formy płatności:
 • przelewu,
 • płatności elektronicznej,
 • płatności kartą płatniczą,
 1. Za moment dokonania płatności w ramach metody, o której mowa w ust. 4 pkt 1) – 3) powyżej, uznaje się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez Dostawcę usług płatniczych. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest możliwe z chwilą otrzymania przez niego od Dostawcy usług płatniczych autoryzacji płatności.
 3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z obsługą przelewu należności na rzecz Sprzedającego, w tym wszelkie koszty opłat bankowych, za wyjątkiem opłat bankowych Sprzedającego.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz paragonów z tytułu dokonanych Zamówień w formie elektronicznej.
§ 10. Korzystanie z Sklepu przez Użytkownika
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, nie mającym negatywnego wpływu na Sklep, nie powodującym zakłóceń w jego działaniu oraz będącym zgodnym z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła przez Użytkownika osobom trzecim. W przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do jego zablokowania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieuprawnionego użycia Loginu i Hasła Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści zamieszczane na Sklepie w ramach konta Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Użytkownika. We wszystkich przypadkach Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich treści Użytkownika naruszających przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 5. Zabronione jest publikowanie przez Użytkownika w ramach Sklepu treści:
 • sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
 • które mają na celu popełnienie czynu niezgodnego z prawem lub zachęcanie do takiego czynu, w tym naruszenie praw własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich,
 • zawierają szkodliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub wirusy, lub też w inny sposób utrudniają innym Użytkownikom dostęp do Sklepu.
§ 11. Newsletter i informacje handlowe
 1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla wszystkich Użytkowników polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach oraz nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 2. Celem skorzystania z usługi newslettera należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 3. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza rezygnacji w ramach konta Użytkownika, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach newslettera.
§ 12. Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie prawa do treści, jak również oprogramowania, będących składnikiem Sklepu, przysługują Usługodawcy. Zakazane jest ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, dekompresowanie lub modyfikowanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Usługodawcy.

§ 13. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie Sklepu
 1. Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie Sklepu, jednak nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności Sklepu. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Sklepu na poziomie 360 dni w skali roku.
 2. Usługodawca może modyfikować Sklep i jego funkcjonalności, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe funkcje.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Sklepu w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji i modernizacji.
 4. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez uprawniony organ publiczny.
 5. Usługodawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu Usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody (w postaci zarówno straty jak i utraconych korzyści):
 • spowodowane brakiem ciągłości Usługi z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
 • spowodowane niezależnymi od Seleny lub Użytkownika zagrożeniami występującymi w sieci Internet;
 • spowodowane przez niemożność korzystania z Sklepu, wynikającą ze słabej jakości połączenia, błędnej konfiguracji oprogramowania Użytkownika, awarii sieci energetycznej lub przerw w dostawie Internetu;
 • spowodowane w wyniku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich;
 • wynikające z korzystania z Sklepu w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z Regulaminem;
 • w wyniku błędnego wprowadzenia danych przez Użytkownika do Sklepu.
 1. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu utraconych korzyści.
§ 14. Reklamacje
 1. Usługodawca i Użytkownik współdziałają oraz dokładają starań w zakresie wykrywania, identyfikowania i wzajemnego informowania się o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu Sklepu.
 2. W sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania Sklepu i Konta Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą, wysyłając swoje spostrzeżenia, uwagi i zgłoszenia dotyczące jakości świadczonych Usług poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.wins.tytan.pl.
 3. Reklamacje dotyczące jakości Towaru Użytkownik może składać elektronicznie na adres contact.sdd@selena.com korzystając z protokołu reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W wypadku reklamacji Towaru przez Przedsiębiorcę, powinien on skontaktować się bezpośrednio ze swoim Doradcą, który rozpozna sprawę i udzieli pomocy.
 5. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia lub wykrycia oraz oznaczenie Użytkownika (w szczególności jego adres poczty elektronicznej). Ponadto reklamacja dotycząca Towaru powinna zawierać dokumentację fotograficzną problemu.
 6. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, którego reklamacja dotyczy.
 7. Usługodawca dołoży należytych starań, aby reklamacje były rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
§ 15. Dodatkowe informacje o Usługach
 1. W celu korzystania z Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Sklepu:
 • dostęp do sieci Internet,
 • zaktualizowana wersja następujących przeglądarek internetowych:
  a) Windows 8/10/11 – np. Edge/IE11/Chrome/Firefox/Opera,
  b) Mac OS – np. Safari/Opera,
  c) GNU/Linux – np. Chrome/Firefox/Opera,
  d) iOS 10/9 –np. Safari/Chrome,
  e) Android 7/6/5/4.4 – np. Chrome/Samsung Internet/Android native browser,
 • posiadanie konta poczty elektronicznej.
 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, nieprzekraczającym jednak standardowego ryzyka wiążącego się z korzystaniem z Internetu. Użytkownik powinien brać je pod uwagę, nawet pomimo stosowania przez Użytkownika systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 • złośliwe oprogramowanie – w tym różnego rodzaju aplikacje lub skrypty takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware);
 • programy śledzące działania użytkownika, gromadzące o nim informacje i wysyłające je autorowi programu;
 • spam;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
 1. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed powyższymi zagrożeniami mogą zapewnić także:
 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
§ 16. Rozwiązywanie sporów
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Usługodawca informuje, że Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 3. Usługodawca nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Wszelkie spory z Przedsiębiorcami będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.

§ 17. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Stronami jest prawo polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu w ramach konta Użytkownika na Sklepie oraz na www.wins.tytan.pl .
 3. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie, dla swej skuteczności winno zostać wysłane na adres e-mail: contact.sdd@selena.com. W takim wypadku będzie ono równoznaczne z natychmiastową rezygnacją Użytkownika z korzystania z Sklepu i likwidacją konta Klienta.
 4. Jeśli po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Użytkownik nadal będzie korzystać z Sklepu, oznacza to akceptację przez niego zmian Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2022 r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA SKLEPU INTERNEOWEGO TYTAN WINS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ZASTOSOWANIE OWS
 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do sprzedaży i dostawy towarów (dalej zwane „Towarami” lub „Towarem”) Kupującemu (zwanemu dalej “Kupującym”) przez Spółkę Selena Digital Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej “Sprzedającym”). Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się podmiot, prowadzący działalność gospodarczą (przedsiębiorcę), z wyłączeniem Spółek z grupy kapitałowej Selena.
 2. OWS stanowią integralną część każdej informacji handlowej, oferty złożonej przez Sprzedającego Kupującemu lub każdej umowy i zamówienia obejmujących sprzedaż lub dostawę Towarów dokonywaną przez Sprzedającego. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów dla danej transakcji, Sprzedający ustala ich wiążącą obie Strony hierarchię (od najmocniej do najmniej wiążącej):
  a) pisemna umowa (jeśli jest zawierana w formie odrębnego dokumentu);
  b) Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego;
  c) OWS;
  d) Zamówienie Kupującego.
 3. OWS są wiążące dla Kupującego z chwilą ich udostępnienia Kupującemu. Udostępnienie OWS następuje poprzez doręczenie OWS Kupującemu na piśmie, przesłanie OWS Kupującemu drogą elektroniczną z adresu e-mail Sprzedającego lub poprzez powołanie się na OWS w potwierdzeniu zamówienia lub w jakimkolwiek innym dokumencie lub wiadomości pochodzącej od Sprzedającego, zawierających treść OWS lub wskazanie, w jaki sposób można zapoznać się z ich treścią (w tym poprzez wskazanie strony internetowej, na której OWS są umieszczone) (zwane dalej „Udostępnieniem”).
 4. Jeśli Kupujący nie zgadza się na zastosowanie OWS lub ich części, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej przed przystąpieniem przez Sprzedającego do realizacji Zamówienia, powiadomić o tym fakcie Sprzedającego na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, nieodrzucenie OWS w stosunku do jednego zamówienia, uważa się za akceptację zastosowania OWS do wszystkich pozostałych zamówień lub dostaw dokonywanych przez Sprzedającego, bez konieczności ich ponownego Udostępniania Kupującemu. Jeśli Kupujący nie zgodził się na zastosowanie OWS lub ich części, Sprzedający ma prawo odmówić realizacji Zamówienia lub ją wstrzymać, z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Kupującego.
 5. Ogólne warunki zakupów, wzorce umowne, regulaminy lub inne podobne postanowienia lub zasady nabywania towarów stosowane przez Kupującego nie wiążą Sprzedającego, nawet jeśli ich zastosowanie nie zostało wyraźnie wyłączone przez Sprzedającego.
 6. Jakiekolwiek materiały Sprzedającego, w tym również te, które noszą cechy oferty skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego klienta, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wiążące dla Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania zamówień. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm., dalej Kodek cywilny), chyba że Sprzedający wyraźnie, na piśmie zgodzi się na takie ich traktowanie.
2. ZAMÓWIENIA
 1. Do dokonania sprzedaży lub dostawy Towarów konieczne jest złożenie przez Kupującego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-3 poniżej (zwane dalej „Zamówieniem”) oraz potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 poniżej (zwane dalej „Potwierdzeniem Zamówienia”). Sprzedający ma prawo nie przyjąć Zamówienia do realizacji bez konieczności uzasadniania takiej decyzji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego nie jest równoznaczne z Potwierdzeniem Zamówienia i nie może być jako takie traktowane.
 2. Zamówienie jest składane przez Kupującego poprzez ustną dyspozycję zakupu Przedstawicielowi Handlowemu Sprzedającego, poprzez witrynę internetową Sprzedającego, pisemnie, elektronicznie (e-mail), telefonicznie poprzez system Telezamówień. W przypadku formy złożenia Zamówienia w formie pisemnej, Zamówienie powinno być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do składania Zamówień w imieniu Kupującego (osoby uprawnionej zgodnie z zasadami reprezentacji albo umocowanej na podstawie pełnomocnictwa) wraz z załączonym ewentualnym dokumentem pełnomocnictwa. W braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści Zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w Zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Kupującego w sprawach związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży.
 3. Zamówienie musi zawierać co najmniej: dokładną nazwę i adres Kupującego, dokładną nazwę i adres miejsca dostawy jeśli jest inny niż adres Kupującego, określenie zamawianych Towarów, ich ilość, proponowany termin i miejsce odbioru/dostawy. Jeśli Kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w Zamówieniu należy także wskazać osobę fizyczną reprezentującą Kupującego we wszelkich bieżących sprawach wynikających oraz/lub związanych ze sprzedażą lub dostawą zamawianych Towarów, a w szczególności w sprawach uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji Zamówienia, negocjowania cen towarów oraz/lub negocjowania warunków dostaw, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów, w tym odbioru i podpisywania faktur VAT.
 4. Sprzedający w miarę możliwości dokonuje Potwierdzenia Zamówienia w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Niepotwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji w tym terminie będzie równoznaczne z odmową przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, chyba że przed upływem tego terminu Sprzedający przystąpił do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera m.in.: określenie Towarów, jego ilość oraz cenę, a także termin dostępności do odbioru zamówionego Towaru.
 5. Sprzedający jest uprawniony do częściowej realizacji złożonego Zamówienia, a Kupujący jest wówczas zobowiązany do przyjęcia tak zrealizowanej części Zamówienia. Kupującemu przy tym nie przysługują względem Sprzedającego żadne roszczenia odszkodowawcze związane z realizacją Zamówienia w części. W takim wypadku, o ile realizacja pozostałej części Zamówienia jest możliwa, Sprzedający określi termin dostarczenia pozostałej partii zamówionych Towarów.
 6. Z ważnych przyczyn Sprzedający ma także prawo w każdej chwili zmienić warunki realizacji Zamówienia wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia, a także wstrzymać lub zaprzestać realizacji Zamówienia lub jego części, nawet w przypadku dokonania jego wcześniejszego potwierdzenia, z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Kupującego. O powyższym Sprzedający poinformuje Kupującego bez zbędnej zwłoki.
 7. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest możliwe wyłącznie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia, a już po jego otrzymaniu – wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej opcji ze Sprzedającym. Sprzedający wówczas potwierdzi pisemnie możliwość i warunki anulowania Zamówienia.
3. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW
 1. Dostawy będą realizowane na warunkach INCOTERMS 2020 wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia bądź na warunkach EXW (Ex Works) lub innych, wskazanych przez Kupującego w Zamówieniu. W przypadku zlecenia Sprzedającemu organizacji transportu, Kupujący pokrywa w całości koszty transportu oraz inne wynikające z dostawy Towaru we wskazane przez Kupującego miejsce.
 2. Termin dostawy Towarów podany przez Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia lub ustalony przez strony w inny sposób, ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sprzedającego, chyba, że Sprzedający wyraźnie wskazał na piśmie pod rygorem nieważności, że dany termin dostawy ma charakter sztywny (zwany dalej „Terminem Realizacji Zamówienia”). Jeśli Sprzedającemu nie uda się zrealizować Zamówienia w Terminie Realizacji Zamówienia:
 • Kupującemu nie będą przysługiwały wobec Sprzedającego żadne roszczenia odszkodowawcze i Kupujący zobowiązuje się ich nie dochodzić od Sprzedającego;
 • w przypadku, gdy od Terminu Realizacji Zamówienia upłynęło więcej niż 60 dni roboczych, Kupujący będzie uprawniony do anulowania Zamówienia po ustaleniu ze Sprzedającym odpowiedniego dodatkowego terminu do dostarczenia Towarów i jego bezskutecznym upływie.
 1. Jeżeli Termin Realizacji Zamówienia nie może być dochowany przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności jeśli Kupujący nie zapewni terminowego odbioru Towarów lub nie zakończy rozładunku Towarów w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie, Sprzedający, niezależnie od innych roszczeń, będzie uprawniony do:
 • żądania od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z przestoju pojazdu z Towarem, w tym pokrycia kosztów tego przestoju, naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia przez Sprzedającego realizowania jego kolejnych zobowiązań;
 • umieszczenia Towarów w wybranym przez siebie punkcie składowania/magazynie na koszt i ryzyko Kupującego. W takiej sytuacji, Zamówienie uznaje się za zrealizowane z chwilą umieszczenia Towarów w tym punkcie/ magazynie.
 1. Prawo własności Towarów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny należnej za Towary, chyba że pisemna umowa lub Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego stanowi inaczej. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów, a także niebezpieczeństwo zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą dokonania przez Sprzedającego dostawy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami INCOTERMS bądź innymi warunkami dostawy.
 2. Bezpośrednio przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność i stan Towarów oraz ustalić ich ewentualne braki lub uszkodzenia. Jeżeli dostawa Towarów odbywa się przez zewnętrznego przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany zażądać od niego sporządzenia odpowiedniego protokołu lub dokonania odpowiedniej adnotacji wskazującej na szkody lub braki pod rygorem utraty roszczeń wobec Sprzedającego i/lub przewoźnika. O wszelkich uwagach dotyczących stanu i kompletności Towarów, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy Towarów, załączając sporządzone protokoły/ adnotacje i dokumentując te uwagi. Uwagi dotyczące dostawy obowiązkowo należy wnieść w liście przewozowym lub CMR w przypadku transportu międzynarodowego. Niedokonanie zawiadomienia w powyższym terminie będzie uznawane ze przyjęcie Towarów bez zastrzeżeń, a odpowiedzialność Sprzedającego za Towary będzie wówczas ograniczona do odpowiedzialności z tytułu Rękojmi(§4 OWS), przy czym Kupującemu nie będą przysługiwały wobec Sprzedającego jakiekolwiek roszczenia wynikające z niekompletności lub nieodpowiedniego stanu Towarów, jeśli te szkody lub braki mogły zostać wykryte podczas badania Towarów dokonanego przy odbiorze, a takie badanie nie zostało wykonane lub zostało wykonane w niewłaściwy sposób. Sprzedający będzie rozpatrywał zgłoszenia Kupującego bez zbędnej zwłoki.
4. RĘKOJMIA
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi nie znajduje zastosowania w stosunku do kupującego będącego konsumentem w przypadku ich sprzeczności
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową, przez co Strony rozumieją wyłącznie niezgodność ze specyfikacją, informacją dodatkową, kartą techniczną, instrukcją obsługi lub inną dokumentacją dostarczoną Kupującemu przez Sprzedającego. Sprzedający nie gwarantuje przydatności Towarów do celów założonych przez Kupującego, a niezgodnych z deklarowanym przez Sprzedającego zastosowaniem. Wszelkie porady techniczne zapewnione przez Sprzedającego, przed i/lub w trakcie korzystania z Towarów, ustnie lub pisemnie, lub za pomoc prób są przekazywane w dobrej wierze, lecz bez gwarancji Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy zakupiony Towar odpowiada celom, do których został zakupiony.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Kupującemu. Okres ten trwa nie dłużej jednak, niż do końca daty przydatności do użycia Towaru.

 1. Rękojmia obejmuje wyłącznie wady Towarów powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych Towarach. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli wada wynika z niewłaściwego używania, bądź korzystania z Towarów, a w szczególności ma związek z naruszeniem zasad ich prawidłowej aplikacji, konserwacji, składowania, przechowywania i przemieszczania, jak również instalacji i montażu – określonych w instrukcji obsługi bądź innej dokumentacji dostarczonej Kupującemu, albo zwyczajowo przyjętych dla Towarów danego rodzaju, w tym wynikających z powszechnie przyjętych zasad techniki (według aktualnego stanu wiedzy).
 2. Rękojmia nie obejmuje wad jawnych, które Kupujący, przy zachowaniu należytej staranności, mógł stwierdzić w chwili wydania mu Towarów, w tym realizując obowiązek ich odbioru i zbadania, o którym mowa w § 3.5. powyżej.
 3. Zgłoszenie wad niemożliwych do wykrycia przy dostawie musi zostać przekazane Sprzedającemu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wykrycia, drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej wskazany poniżej lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pod rygorem utraty przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: dane identyfikujące Towar, w tym: numer serii Towaru, numer faktury sprzedaży, datę stwierdzenia wady, szczegółowy opis samej wady, okoliczności jej ujawnienia, a także w razie sporządzenia – dokumentację fotograficzną lub inną, dokumentującą faktyczne istnienie wady. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.selena.com. Zgłoszenie należy przesyłać na adres Sprzedającego bądź pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@selena.com. Wraz ze zgłoszeniem, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu Towar lub jego próbkę oraz dowód zakupu, a na żądanie Sprzedającego także inne dokumenty lub informacje oraz zapewnić Sprzedającemu lub jego przedstawicielom przeprowadzenie oględzin lub innych czynności w miejscu przechowywania lub w innym miejscu, w którym znajdują się Towary.
 4. Sprzedawca w miarę możliwości rozpatrzy zgłoszenie w terminie 1 miesiąca od dnia jego skutecznego wpływu, co rozumie się jako spełnienie przez Kupującego wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie. Jeśli rozpatrzenie zgłoszenia w powyższym terminie nie jest możliwe, w szczególności jeśli rozpatrzenie wymaga przeprowadzenia badań, oględzin lub analiz, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i rozpatrzy zgłoszenie w najszybszym możliwym terminie.
 5. W ramach udzielonej rękojmi, jeśli zgłoszenie przez Kupującego wady okaże się uzasadnione, Sprzedający wedle własnego wyboru będzie wyłącznie zobowiązany do dokonania:
 • obniżenia ceny Towarów, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny, w jakiej wartość Towarów z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady lub
 • wymiany wadliwych Towarów na nowe, pozbawione wad na koszt Sprzedającego albo
 • bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych podczas użytkowania Towarów przez Kupującego (naprawa) chyba że strony postanowią inaczej.

Usunięcie stwierdzonych wad Towaru nastąpi niezwłocznie, w terminie uwzględniającym rodzaj i wielkość wad oraz sposób ich usunięcia, w tym szczególne warunki naprawy albo wymiany Towaru. W przypadku naprawy, Sprzedający dysponuje pełną swobodą w zakresie wyznaczenia osób/podmiotów odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie. Jeśli usunięcie wady w sposób opisany powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, czasochłonne albo narażało Sprzedającego na niewymierne koszty, może on odstąpić od umowy lub jej części, składając Kupującemu stosowne oświadczenie nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wpłynięcia zgłoszenia wady.

 1. Sprzedający nie jest związany uznaniem reklamacji przez Kupującego wobec podmiotu trzeciego, który nabył Towary od Kupującego.
 2. Dokonanie zgłoszenia na podstawie niniejszego paragrafu przez Kupującego nie uprawnia Kupującego do wstrzymania jakichkolwiek płatności należnych Sprzedającemu w tym czasie, w tym wstrzymania płatności za Towary objęte zgłoszeniem.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują wszelkie roszczenia Kupującego, związane z zakupem Towarów.
5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. W przypadku zgłoszenia wobec Kupującego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu naruszenia przez Towary jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, praw autorskich, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa, Sprzedający będzie wyłącznie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego odszkodowania w wysokości prawomocnie zasądzonej od Kupującego przez właściwy sąd lub inny odpowiedni organ, jednak z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności wskazanych w §7 ust. 4 OWS. Wszelka inna odpowiedzialność zostaje wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Warunkiem poniesienia odpowiedzialności wobec Kupującego, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niezwłoczne zawiadomienie Sprzedającego o roszczeniach lub groźbach roszczeń (w ciągu max. 7 dni od powzięcia o nich wiedzy) oraz zapewnienie przez Kupującego Sprzedającemu:
 • pełnego i czynnego udziału w postępowaniu przeciwko Kupującemu (sądowym i pozasądowym), we wszelkich rozmowach i negocjacjach z podmiotem zgłaszającym roszczenia;
 • dostępu do wszelkich materiałów, dokumentów i korespondencji związanych ze zgłoszonymi roszczeniami;
 • wyłącznego prawa decydowania o sposobie obrony, prowadzenia postępowania, w tym o jego kontynuowaniu lub zakończeniu, zawarciu ugody itp.;
 • pełnej współpracy oraz wszelkiej niezbędnej pomocy i wsparcia, w tym udzielania Sprzedającemu niezbędnych informacji i dostarczania dowodów.
 1. W sytuacji, o której mowa w ust.1 powyżej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy:
 • naruszenie jest wynikiem zastosowania się przez Sprzedającego do projektu lub instrukcji/wskazówek/wytycznych Kupującego, lub też używania Towarów w sposób albo w celu bądź w kraju nie dopuszczonym przez Sprzedającego lub mu nie ujawnionym przed zawarciem Umowy, albo ma związek z użytkowaniem innych urządzeń/sprzętu/ produktów/oprogramowania/dokumentacji, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;
 • Sprzedający na własny koszt zapewni lub będzie gotowy do zapewnienia Kupującemu prawa do korzystania z Towarów lub ich zamienników w kwestionowanym przez podmiot zgłaszający roszczenie zakresie, lub zmodyfikuje albo zastąpi Towary tak, aby naruszenie nie występowało;
 • Kupujący uprzednio, bez pisemnej zgody Sprzedającego, oświadczył cokolwiek, co mogło mieć negatywny wpływ na pozycję Sprzedającego w stosunku do jakichkolwiek roszczeń lub gróźb takich roszczeń, albo wynikłych z nich postępowań;
 • Towary i/lub ich dokumentacja zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Sprzedającego udzielonej na piśmie.
 1. Kupujący składając Zamówienie oświadcza jednocześnie, że żadne, wydane przez niego Sprzedającemu projekty (w tym projekty etykiet, opakowań) ani instrukcje/wskazówki/wytyczne (zapewnienia) nie spowodują naruszenia przez Sprzedającego, przy wykonywaniu umowy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. W razie zgłoszenia takich roszczeń przez podmiot trzeci wobec Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się na własny koszt do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Sprzedającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu, w tym zwrotu Sprzedającemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów, wydatków, w tym kosztów profesjonalnej pomocy prawnej, wynajętej przez Sprzedającego. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez podmioty trzecie roszczeń przeciwko Sprzedającemu, Kupujący jest także zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia w procesie do Sprzedającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w tej sprawie.
6. PŁATNOŚCI
 1. Do składanych przez Kupującego Zamówień zastosowanie mają ceny wskazane w cenniku Sprzedającego lub podane przez niego w inny sposób, aktualne na dzień złożenia Zamówienia, chyba że strony inaczej ustaliły na piśmie pod rygorem nieważności. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn Sprzedający nie może dokonać sprzedaży lub dostawy Towarów z zastosowaniem cen, o których mowa powyżej, Sprzedający przedstawi Kupującemu inne ceny. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za wiążące będą uznawane wyłącznie ceny podane przez Sprzedającego lub osoby przez niego upoważnione w Potwierdzeniu Zamówienia.
 2. Jeśli Towary zostały wyprodukowane i dostawa Towarów opóźni się z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Kupującego, a w tym czasie zmianie ulegną istotne warunki kalkulacji cen lub Sprzedający poniesie w związku z tym dodatkowe koszty, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia tych kosztów, w szczególności kosztów składowania i transportu związanych z opóźnieniem.
 3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z obsługą przelewu należności na rzecz Sprzedającego, w tym wszelkie koszty opłat bankowych, za wyjątkiem opłat bankowych Sprzedającego.
 4. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT. Płatności będą dokonywane przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego należną kwotą. Kupujący jest zobowiązany do dokonywania płatności w pełnej wysokości bez jakichkolwiek potrąceń, chyba, że Sprzedający wyraził na nie zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Jeśli sprzedaż lub dostawa jest dokonywana na warunkach przedpłaty, Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty za zamówione Towary. Jeśli sprzedaż lub dostawa jest dokonywana z odroczonym terminem zapłaty, Sprzedający może w każdej chwili żądać od Kupującego przedstawienia zabezpieczenia płatności w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji korporacyjnej, poręczenia, weksla lub w inny sposób odpowiadający Sprzedającemu, a Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia lub dostawy dopiero po ich otrzymaniu z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Kupującego z tego tytułu. Dotyczy to także wcześniej złożonych Zamówień, które są w trakcie realizacji.
 6. Sprzedający jest uprawniony do przyznania Kupującemu limitu kredytowego w wysokości określonej przez Sprzedającego na piśmie (w tym drogą elektroniczną) pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie ma zastosowania przy zmianach w przyznanym przez Sprzedającego limicie kredytowym.
 7. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytowego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, a także w razie jakichkolwiek opóźnień Kupującego w płatnościach na rzecz Sprzedającego (w tym także opóźnień w ramach przyznanego limitu kredytowego), w razie wystąpienia lub ryzyka wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać jakiekolwiek opóźnienia lub trudności w płatnościach, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji wszelkich Zamówień Kupującego aż do odwołania z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Kupującego z tego tytułu. W takich przypadkach, uzgodnione wcześniej terminy realizacji Zamówień ulegają stosownemu wydłużeniu, a Sprzedający może warunkować ich realizację zapłatą należności w kwocie co najmniej wartości nowego zamówienia.
 8. Sprzedający wystawi fakturę VAT w walucie wskazanej w cenniku lub podanej w inny sposób przez Sprzedającego. Jeśli za zgodą Sprzedającego cena sprzedaży będzie jednak wyrażona w innej walucie, Sprzedający dokona stosownego przeliczenia ceny sprzedaży według ogłoszonej przez NBP średniego kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.
 9. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. POSTANOWIENIA INNE
 1. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których wszedł w związku ze współpracą ze Sprzedającym, w szczególności informacji dotyczących cen i warunków współpracy ze Sprzedającym. Obowiązek ten istnieje niezależnie od formy przekazania Kupującemu tych informacji oraz ich źródła (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”). Informacje poufne nie mogą być ujawniane przez Kupującego jakimkolwiek podmiotom trzecim. Obowiązek poufności obowiązuje przez cały okres współpracy Sprzedającego z Kupującym, a po jej zakończeniu przez 3 lata od dokonania ostatniej dostawy do Kupującego.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które Sprzedający nie ma wpływu (siły wyższej), w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, strajki, bunty, wojny, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie lub wynikających z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, ustawami i innymi aktami prawa lub z konfliktu z pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi, okoliczności dotyczące dostawców Sprzedającego lub kooperantów realizacja Zamówienia ulega Wstrzymaniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o wystąpieniu takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy. Jeżeli zawieszenie wykonania danego Zamówienia lub jego części z powodu siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy, bądź jej rozwiązania bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji, za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony.
 3. Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Zamówienia realizowanego przez Sprzedającego na jakiekolwiek podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedającego.
 4. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego (umowna, w tym na zasadzie regresu oraz deliktowa) z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek z realizowanymi Zamówieniami lub szeroko pojętą współpracą Sprzedającego i Kupującego, jest ograniczona do wysokości nie przekraczającej ceny zakupu Towarów przez Kupującego, na podstawie niniejszych OWS. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje: utraty korzyści, w tym zysków, utraty kontraktów, utraty możliwości użytkowania, utraty danych ani szkód wynikowych lub pośrednich, ani też jakichkolwiek szkód, wynikających z innych niż wskazane w niniejszych OWS, przyczyn. Ograniczenia przedstawione w niniejszym artykule mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem.
 5. Kupujący zobowiązany jest realizować wszelkie obowiązki, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, po. 701 ze zm.) oraz współpracować ze Sprzedającym w zakresie prawidłowej realizacji przepisów w/w ustawy w związku z realizacją sprzedaży Towarów.
 6. Jakiekolwiek tłumaczenia niniejszego dokumentu na języki obce mają charakter jedynie pomocniczy, a wiążący charakter ma wersja w języku polskim.
 7. Zmiana OWS powoduje konieczność jego ponownego udostępnienia na stronie internetowej Sprzedającego, przy czym, jeśli następuje w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym, Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 8. Z zastrzeżeniem zdania 2. i 3., wszelkie spory między Sprzedającym i Kupującym będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Polsce właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego i w tym zakresie Kupujący poddaje się polskiej jurysdykcji. Sprzedający będzie jednak zawsze uprawniony do wniesienia powództwa lub zainicjowania wszelkich innych postępowań przed jakimkolwiek sądem wg jurysdykcji właściwej dla Kupującego lub wg właściwości ogólnej. W razie wytoczenia powództwa lub zainicjowania wszelkich innych postępowań przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się do niepodnoszenia zarzutów związanych z niewłaściwością sądu lub brakiem jego jurysdykcji.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Strony internetowej Tytan Professional WINS

Data ostatniej aktualizacji: [19.06.2024 r.]

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to Selena Digital Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48A, 54-202 Wrocław, www.wins.tytan.pl Przez Administratora należy również rozumieć administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;
 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w przypadku Polityki Prywatności – Użytkownika); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Grupa Selena – rozumie się przez to wszystkie spółki z grupy kapitałowej Selena, w skład której w szczególności wchodzą:
 • Selena FM S.A.;
 • Selena S.A.;
 • Selena Marketing International Sp. z o. o.;
 • Selena Digital Distribution Sp. z o.o.
 • Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
 1. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Sklepu;
 2. Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Sklepu;
 3. Sklepie – rozumie się przez to zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępny pod domeną internetową: www.wins.tytan.pl.
 4. Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną elektronicznie na rzecz Użytkownika przez Administratora, za pośrednictwem Sklepu;
 5. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu, a w szczególności: komputery PC, laptopy, tablety, smartfony itp.
 6. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta ze Sklepu.
§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników i innych osób wchodzących w interakcje z Administratorem lub Użytkownikami, mogą być przetwarzane przez Administratora:
 • w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży albo dostawy – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu nawiązania kontaktu oraz umożliwienia skorzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w ramach Sklepu, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Administratora oraz zarządzania tymi systemami – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne aby skorzystać z Usługi.
 2. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas korzystania z Usługi:
 • imię i nazwisko,
 • adresy elektroniczne,
 • numer telefonu,
 • nazwę podmiotu reprezentowanego,
 • adres dostawy towarów,
 • datę urodzenia
 • adres zamieszkania,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • numer NIP.
 1. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia w przyszłości potencjalnych kontaktów z Użytkownikami.
 2. Spółki z Grupy Selena mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w celach określonych w Polityce Prywatności w oparciu o uzasadniony interes w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym w celu marketingu swoich produktów i usług oraz do wewnętrznych celów administracyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 3. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca czynności obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, operatorzy płatności elektronicznych, banki, przewoźnicy a także dostawcy wtyczek społecznościowych, o których mowa w § 5 ust. 1 Polityki Prywatności.
 4. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 5. Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Usługi, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu lat. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał jego dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
 6. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
 • utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 • zachowuje poufność Danych Osobowych.
 1. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 8 Polityki.
§ 4. Pliki Cookies
 1. Administrator w ramach Sklepu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Sklepu lub wyłączenia Oprogramowania;
 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Sklepu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
 • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z Sklepu,
 • „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Sklepu;
 • „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej;
 • „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
 • optymalizacji w korzystaniu z Sklepu; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Sklepu na Urządzeniu Użytkownika w postaci dostosowanej do jego indywidualnych preferencji;
 • tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Sklepu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
 1. Sklep używa następujących plików Cookies:
 2. Stosowane w ramach Sklepu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń.
§ 5. Stosowanie technologii podobnych do Plików Cookies
 1. Sklep wykorzystuje wtyczki społecznościowe, czyli narzędzia umożliwiającego połączenie z popularnymi portalami społecznościowymi. Obecnie wykorzystywane są wtyczki społecznościowe następujących podmiotów:
 • […];
 • […].
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień typu Web-Push, za pomocą przeglądarki internetowej z której korzysta. W tym celu przeglądarka nada Użytkownikowi specjalny identyfikator, na który będzie przesyłać odpowiednie wiadomości. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień typu Web-Push jest możliwa poprzez zmianę ustawień przeglądarki Użytkownika.
§ 6. Przekazywanie danych poza EOG
 1. Dane Osobowe Użytkownika, w tym dane, które udostępnia w ramach przeglądania Sklepu, w tym także dane zebrane poprzez Pliki Cookies, mogą być udostępnione zaufanym podmiotom trzecim w celach marketingowych jedynie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.
 2. W sytuacji w której zaufane podmioty trzecie mają siedzibę poza terytorium EOG, transfer danych zostanie dokonany z poszanowaniem zasad wyrażonych w Rozdziale V. RODO. W szczególności może on odbywać się:
 • do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzje o adekwatności ochrony Danych Osobowych -bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów
 • do innych krajów, przede wszystkim na podstawie Standardowych Klauzul Umownych z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń (technicznych i prawnych) lub Wiążących Reguł Korporacyjnych.
§ 7. Profilowanie
 1. W ramach korzystania z Sklepu stosowany jest system śledzący aktywności użytkowników na podstawie informacji, w tym Plików Cookies, zapisanych na Urządzeniach Użytkowników, adresach e-mail, jak również historii aktywności Użytkowników. Na podstawie tego śledzenia możliwe jest profilowanie Użytkowników, w celu przesyłania indywidualnie dostosowywanych komunikatów marketingowych, jak również dokonywanie segmentacji Użytkownika w bazie danych według określonych przez Administratora kryteriów.
 2. Profilowanie, o którym mowa w ustępie powyższym, nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie nie wpływa na jego sytuację.
§ 8. Prawa Użytkowników
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Sklepu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: contact.sdd@selena.com.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym w ramach profilowania, o którym mowa w §7 Polityki Prywatności, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Wniesienie sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, uniemożliwia dalsze przetwarzanie tych informacji w tym celu.
 6. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: contact.sdd@selena.com lub pisemnie na adres: Selena Digital Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ul. Legnickiej 48A.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Sklepu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. W ramach Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: contact.sdd@selena.com .
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na stronach Sklepu.