Marka Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne.

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników, Selena zapewnia najwyższej jakości rozwiązania mając na względzie trendy współczesnego świata, komfort, bezpieczeństwo, szybkość i efektywność procesu budowlanego. Selena konsekwentnie wprowadza na rynek produkty, które ograniczają straty ciepła oraz hałas zewnętrzny w budynkach, jednocześnie podnosząc komfort ich użytkowania.

Selena SA przyjmuje, że roboty instalacyjne stolarki budowlanej, do których należy zaliczyć również montaż elewacyjnych okien i drzwi balkonowych. Stanowią one część procesu inwestycyjnego związanego z budową bądź modernizacją obiektów budowlanych o charakterze mieszkalnym lub użytkowym. Z tego względu powinny być projektowane i realizowane w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r.).

Prawidłowy montaż elewacyjnych okien i drzwi balkonowych to sekwencja czynności realizowanych w następujących po sobie etapach:

  • planowanie i projektowanie montażu,
  • przygotowanie obiektu i konstrukcji okiennych do montażu,
  • ustalanie pozycji konstrukcji okiennych w otworach,
  • podparcie konstrukcji w celu przeniesienia sił działających równolegle do płaszczyzny okien,
  • pochodzących od jej ciężaru oraz dodatkowych obciążeń eksploatacyjnych powodowanych przez użytkowników,
  • mocowanie mechaniczne w celu trwałego połączenia okien z konstrukcją budynku oraz przeniesienia sił działających prostopadle do płaszczyzny okna pochodzących głównie od obciążeń wiatrem,
  • wykonanie warstwy izolacyjnej oraz uszczelnień połączeń okien z ościeżami.

Systemy Selena WINS

Standard uszczelniania i izolacji ościeżnic z ościeżami opracowany przez Selena obejmuje: wybrane, istotne zagadnienia związane z projektowaniem, wykonywaniem i funkcjami warstwy izolacyjnej oraz warstw uszczelnień, a także wymaganiami dotyczącymi poziomu szczelności na przenikanie powietrza, odporności na przedostawanie się wody opadowej do wnętrza pomieszczeń oraz termoizolacyjności połączeń ościeżnic z ościeżami, które powinny być spełnione w wyniku prawidłowego wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej przy użyciu materiałów produkowanych bądź dostarczanych przez Grupę Selena.

WINS to systemy izolacji i uszczelnienia ościeżnic z ościeżami, które składają się z materiałów przeznaczonych do wykonywania izolacji i uszczelnień w obrębie prawidłowo zaprojektowanych szczelin dylatacyjnych, zapewniające osiągnięcie rezultatów w zakresie przenikalności cieplnej, izolacyjności akustycznej oraz odporności na przenikanie wody opadowej i powietrza przez połączenie, na poziomie wielokrotnie wyższym niz wymaganym przez krajowe przepisy techniczno-budowlane.

W oparciu o doświadczenia oraz wyniki badań laboratoryjnych i poligonowych przedstawiamy trzy sprawdzone systemy izolacji i uszczelnień, oparte o materiały produkowane i dostarczane przez Selena. Przeznaczone do profesjonalnego wykonywania izolacji i uszczelnień, których użycie zgodne z zaleceniami i wskazówkami Standardu Selena pozwala uzyskać rezultat przewyższający standard jakości ustalony w oparciu o wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) oraz zgodny z trendami wysoko energooszczędnych budynków NZEB.

Systemy WINS to innowacyjne 3-warstwowe systemy izolacji i uszczelniania złączy ościeży z ościeżnicami. Systemy regulują przepływ pary wodnej w złączu oraz hamują niekontrolowaną infiltrację powietrza, co powoduje podniesienie efektywności energetycznej i akustycznej złącza. Systemy WINS składają się ze zintegrowanych ze sobą produktów, które zastosowane jako system zapewniają złączu ościeża z ościeżnicą Standard uszczelnienia i izolacji Selena.