Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego 

MAGENTO

Data ostatniej aktualizacji: […]

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników (łącznie określonych jako Strony) w ramach sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) oraz zasady sprzedaży Towarów w ramach Sklepu.
 • Regulamin stosuje się do wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Sklepu z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia dodatkowych porozumień zawartych pomiędzy Stronami, o ile takie zostaną między nimi zawarte.
 • Klientem w rozumieniu Regulaminu może zostać każda osoba prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, po zaakceptowaniu Regulaminu i dokonaniu rejestracji konta w Sklepie. 
 • Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym przetwarzania ich danych osobowych określa Polityka Prywatności. 
 • Kwestię warunków umownych sprzedaży, w szczególności warunków dostawy i odbioru towarów, zamówień, rękojmi, praw własności intelektualnej oraz płatności w ramach Sklepu regulują Ogólne Warunki Sprzedaży. W razie sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Sprzedaży a Regulaminem, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu. 

§ 2. Definicje

Pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Canceled – Status oznaczający, że Zamówienie została anulowane; 
 • DOK – Dział Obsługi Klienta Usługodawcy;
 • Doradca – przedstawiciel Usługodawcy zajmujący się bezpośrednio pomocą Klientowi w dokonywaniu Zamówień, zawieraniu i wykonywaniu umowy sprzedaży zawartej z Usługodawcą poprzez Sklep oraz w obsłudze Sklepu; 
 • Hasło – oznacza ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania; 
 • Invoice – Status oznaczający, że Zamówienie zostało wysłane;
 • Klient lub Usługobiorca oznacza podmiot zawierający umowę sprzedaży Towaru z Usługodawcą, który posiada w Sklepie konto główne i może do niego dodawać i usuwać z niego Przedstawicieli Klienta;
 • Klient PL (Private Label) – oznacza Klienta, który ma dostęp do spersonalizowanego dla niego Towaru PL; 
 • Login – oznacza adres e-mail lub inny unikalny identyfikator służący do identyfikacji Użytkownika w Sklepie;
 • New – Status oznaczający złożenie nowego Zamówienia;
 • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży;
 • Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępny pod domeną internetową:[…];
 • Processing – Status oznaczający, że Zamówienie jest w realizacji;
 • Przedstawiciel Klienta – oznacza Użytkownika, którego konto zostało dodane przez Klienta do konta głównego i który może składać w imieniu i na rzecz Klienta Zamówienia, a tym samym zawierać umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą;

Sprzedawca, Usługodawcarozumie się przez Selena Digital Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, (53-611) Wrocław,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000907293, numer NIP 8971892991, numer REGON 389253805, o kapitale zakładowym

wynoszącym 5000 zł,

 • Status – stan realizacji Zamówienia;
 • Towar lub Towary – oznacza towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym Towar Uniwersalny i Towar PL;
 • Towar PL (Private Label) – oznacza rodzaj spersonalizowanego Towaru, który został przygotowany przez Sprzedawcę i jest sprzedawany Klientowi pod jego marką własną na podstawie odrębnych porozumień;
 • Towar Uniwersalny – oznacza Towar dostępny dla wszystkich Klientów;
 • Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu i OWS pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów na rzecz Klienta;
 • Usługi – oznacza świadczone w ramach Sklepu przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne, zgodnie z art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 344 ze zm.), na zasadach opisanych w Regulaminie; 
 • Użytkownik – oznacza użytkownika Sklepu – zarówno Klienta jak i Przedstawiciela Klienta;
 • Zamówienie – oznacza złożenie oferty na zakup Towarów przez Klienta, zgodnie w § 2 OWS,  poprzez wypełnienie stosownego formularza w ramach funkcjonalności Sklepu. 

§ 3. Warunki świadczenia Usług

 • Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Sklepu, w tym założenie konta Użytkownika (§ 4 poniżej) jest nieodpłatne.
 • W ramach Sklepu Usługodawca:
  • umożliwia zawarcie umowy sprzedaży Towarów;
  • umożliwia porównanie cech Towaru z innymi Towarami, w szczególności w zakresie zastosowania, zalet, opisu, parametrów technicznych lub pojemności; 
  • umożliwia sortowanie Towarów według wybranych kryteriów;
  • stosuje system rekomendowania Klientowi zakupu towarów komplementarnych. 
 • W ramach Sklepu Usługodawca może składać oferty handlowe oraz przesyłać informacje o bieżących promocjach, zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu.
 • Użytkownik, korzystając ze Sklepu, ma możliwość zapoznania się z opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi Towarów. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z Towarami.

§4. Rejestracja konta Użytkownika

 • Korzystanie z Sklepu wymaga uprzedniego zarejestrowania się za pośrednictwem Doradcy. Pierwszy etap rejestracji konta Klienta wymaga podania adresu e-mail (Loginu), ustawienia Hasła oraz zaakceptowania Regulaminu. Następnie na podany adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient przechodzi do Sklepu jako zarejestrowany i zalogowany Użytkownik. 
 • Rejestracja konta Przedstawiciela wymaga podania adresu e-mail przez Klienta, na podstawie którego zostanie wysłane zaproszenie do dołączenia do Sklepu. Po kliknięciu w link Przedstawiciel ustala Hasło oraz akceptuje Regulamin. Następnie na podany adres e-mail Przedstawiciel otrzymuje wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link aktywacyjny Przedstawiciel przechodzi do Sklepu jako zarejestrowany i zalogowany Użytkownik. 
 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić Hasło.

§5. Zamknięcie oraz zmiana konta Użytkownika

 • Klient może w każdej chwili dokonać zamknięcia swojego konta jak również konta Przedstawiciela Klienta. Zamknięcie konta wymaga potwierdzenia poprzez wiadomość e-mail. 
 • Usługodawca może zamknąć konto Użytkownika w szczególności w sytuacji naruszenia przez niego:
  • obowiązujących przepisów prawa dotyczących Sklepu;
  • naruszenie istotnych postanowień Regulaminu, zwłaszcza określonych w § 8 oraz § 10 Regulaminu.
 • Użytkownik może zmienić swoje dane tylko poprzez przesłanie stosownego formularza w ramach zakładki „My account”, który następnie jest rozpatrywany przez DOK. W sprawach zmiany danych można bezpośrednio kontaktować się z DOK pod adresem: scc@selena.com.

§ 6. Umowa sprzedaży 

 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w ramach Sklepu nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Towary Uniwersalne są widoczne i możliwe do zakupu przez wszystkich Klientów. Towary PL są widoczne i możliwe do zakupu jedynie przez właściwego Klienta PL. O statusie Klienta PL oraz dostępności konkretnych Towarów PL decydują osobne porozumienia zawarte pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 • Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. 
 • Zakup Towarów inicjowany jest poprzez złożenie Zamówienia. 
 • Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do złożenia Zamówienia. 
 • Użytkownik w ramach Zamówienia powinien dokonać:
  • wyboru zamawianych Towarów;
  • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy; 
  • wyboru sposobu płatności. 
 • Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). Po złożeniu prawidłowego Zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia, a po weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o dacie realizacji na podany przez siebie adres e-mail. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o dacie realizacji Zamówienia.
 • Klient może anulować Zamówienie w terminie […] od jego złożenia, najpóźniej jednak do chwili zawarcia umowy sprzedaży. 
 • Sklep umożliwia jedynie zakup Towarów z dostawą na wskazany przez Klienta adres. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zakupionych Towarów. 
 • Dostawa odbywa się co do zasady odpłatnie. Użytkownik wybiera adres dostawy Towarów z dostępnej listy w ramach Sklepu lub wskazuje inne miejsce dostawy uzupełniając odpowiednie dane.
 • Po zawarciu umowy sprzedaży, Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia oraz numer listu przewozowego, na podstawie którego zostanie dokonana dostawa.
 • Klient może na bieżąco śledzić Status Zamówienia. Sklep zapewnia przekierowania do stron przewoźnika pozwalających na śledzenie przesyłki. Informację o zawartej umowie sprzedaży otrzymuje także Doradca danego Klienta.  
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane w Sklepie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, który dokonał ich Zamówienia. Sprzedawca może zaoferować Klientowi towar zastępczy odpowiadający jakością i ceną Towarowi zamówionemu przez Klienta, informując Klienta o jego prawie nieprzyjęcia towaru zastępczego i rezygnacji z zakupu. W przypadku rezygnacji z zakupu,  Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia Zamówienia zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego cenę sprzedaży.
 • Użytkownik dokonuje zakupu lub zamówienia Towarów według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. 

§ 7. Cena i płatności 

 • Ceny Towarów widocznych w Sklepie są podane domyślnie w PLN i są kwotami netto. 
 • Jeżeli ceny Towarów ustalone zostały z Klientem w sposób indywidualny na podstawie osobnych porozumień zawartych ze Sprzedawcą, Klientowi takiemu wyświetlane są ceny indywidualne uzgodnione. Pozostałym Klientom wyświetlane są ceny rynkowe. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych w ramach Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.
 • Klient może zmienić walutę cen Towarów z PLN na EUR. Przeliczenie cen i wartości odbywa się po kursie EUR obowiązującym w Sklepie w dniu złożenia Zamówienia. Aktualizacja kursu waluty EUR odbywa się codziennie. 
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Produkt, w tym za koszty dostawy, korzystając z wybranej przez siebie przy składaniu Zamówienia formy płatności: 
 • przelewu, 
 • płatności elektronicznej, 
 • płatności kartą płatniczą, 
 • płatność z odroczonym terminem (kredyt kupiecki). 
 • Za moment dokonania płatności w ramach metody, o której mowa w ust. 7 pkt 1) – 3) powyżej, uznaje się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 • W razie przekroczenia limitu kredytowego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4) Regulaminu powyżej, Klient otrzyma stosowne powiadomienie. 
 • Zamówienia złożone przez Klienta po przekroczeniu limitu kredytowego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4). powyżej, lub w inny sposób nieopłacone nie będą zrealizowane do momentu uregulowania należności przez Klienta.
 • Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT z tytułu dokonanych Zamówień w formie elektronicznej.

§ 8. Korzystanie z Sklepu przez Użytkownika

 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, nie mającym negatywnego wpływu na Sklep, nie powodującym zakłóceń w jego działaniu oraz będącym zgodnym z prawem i dobrymi obyczajami.
 • Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła przez Użytkownika osobom trzecim. W przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do jego zablokowania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieuprawnionego użycia Loginu i Hasła Użytkownika.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści zamieszczane na Sklepie w ramach konta Użytkownika.
 • Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Użytkownika. We wszystkich przypadkach Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich treści Użytkownika naruszających przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 • Zabronione jest publikowanie przez Użytkownika w ramach Sklepu treści:
  • sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, 
  • które mają na celu popełnienie czynu niezgodnego z prawem lub zachęcanie do takiego czynu, w tym naruszenie praw własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich, 
  • zawierają szkodliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub wirusy, lub też w inny sposób utrudniają innym Użytkownikom dostęp do Sklepu, 
  • zawierają informacje handlowe lub reklamy.

§ 9. Newsletter i informacje handlowe

 • Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla wszystkich Użytkowników polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach oraz nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 • Celem skorzystania z usługi newslettera należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 • Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza rezygnacji w ramach konta Użytkownika, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach newslettera.

§ 10. Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie prawa do treści, jak również oprogramowania, będących składnikiem Sklepu, przysługują Usługodawcy. Zakazane jest ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, dekompresowanie lub modyfikowanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Usługodawcy.

§11. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie Sklepu

 • Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie Sklepu, jednak nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności Sklepu. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Sklepu na poziomie 360 dni w skali roku. 
 • Usługodawca może modyfikować Sklep i jego funkcjonalności, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe funkcje. 
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Sklepu w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji i modernizacji. 
 • Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez uprawniony organ publiczny. 
 • Usługodawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu Usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody (w postaci zarówno straty jak i utraconych korzyści):
 • spowodowane brakiem ciągłości Usługi z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
 • spowodowane niezależnymi od Seleny lub Użytkownika zagrożeniami występującymi w sieci Internet;
 • spowodowane przez niemożność korzystania z Sklepu, wynikającą ze słabej jakości połączenia, błędnej konfiguracji oprogramowania Użytkownika, awarii sieci energetycznej lub przerw w dostawie Internetu;
 • spowodowane w wyniku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich;
 • wynikające z korzystania z Sklepu w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z Regulaminem;
 • w wyniku błędnego wprowadzenia danych przez Użytkownika do Sklepu. 
 • Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu utraconych korzyści.

§ 12. Reklamacje 

 • Usługodawca i Użytkownik współdziałają oraz dokładają starań w zakresie wykrywania, identyfikowania i wzajemnego informowania się o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu Sklepu. 
 • W sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania Sklepu Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą, wysyłając swoje spostrzeżenia, uwagi i zgłoszenia dotyczące jakości świadczonych Usług poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.tytan.wins.pl.
 • Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Sklepu, jak i innych kwestii związanych z Usługą Użytkownik może przesyłać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.tytan.wins.pl .
 • W wypadku reklamacji lub zwrotu Towaru sprzedawanego poprzez Sklep Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio ze swoim Doradcą, który zajmie się załatwieniem sprawy. 
 • Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, którego reklamacja dotyczy. 
 • Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w szczególności jego adres poczty elektronicznej).
 • Usługodawca dołoży należytych starań, aby reklamacje były rozpatrzone bez zbędnej zwłoki. O wyniku rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. 

§ 13. Dodatkowe informacje o Usługach

 • W celu korzystania z Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Sklepu:
 • dostęp do sieci Internet,
 • zaktualizowana wersja następujących przeglądarek internetowych: 
  • Windows 8/10/11 – np. Edge/IE11/Chrome/Firefox/Opera,
  • Mac OS – np. Safari/Opera,
  • GNU/Linux – np. Chrome/Firefox/Opera,
  • iOS 10/9 –np. Safari/Chrome,
  • Android 7/6/5/4.4 – np. Chrome/Samsung Internet/Android native browser,
 • posiadanie konta poczty elektronicznej.
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, nieprzekraczającym jednak standardowego ryzyka wiążącego się z korzystaniem z Internetu. Użytkownik powinien brać je pod uwagę, nawet pomimo stosowania przez Użytkownika systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
   • złośliwe oprogramowanie – w tym różnego rodzaju aplikacje lub skrypty takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; 
   • programy szpiegujące (ang. spyware); 
   • programy śledzące działania użytkownika, gromadzące o nim informacje i wysyłające je autorowi programu; 
   • spam; 
   • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); 
   • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit. 
 • Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed powyższymi zagrożeniami mogą zapewnić także:
  • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
  • aktualizacja oprogramowania,
  • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, 
  • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, 
  • szyfrowanie transmisji danych,
  • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 14. Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Stronami jest prawo polskie. 
 • Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu w ramach konta Użytkownika na Sklepie oraz na www.tytan.wins.pl .
 • W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie, dla swej skuteczności winno zostać wysłane na adres e-mail: contactsdd@selena.com. W takim wypadku będzie ono równoznaczne z natychmiastową rezygnacją Użytkownika z korzystania z Sklepu i likwidacją konta Klienta.
 • Jeśli po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Użytkownik nadal będzie korzystać z Sklepu, oznacza to akceptację przez niego zmian Regulaminu. 
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.22