Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dla serwisu internetowego [www.wins.tytan.pl]

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia, że podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to [Selena SA] z siedzibą w Wrocławiu ], l. Wyścigowej 56 E, 53-012 Wrocław, NIP: 8940005523, nr REGON: 005923241, e-mail:[email protected], www: selena.pl. Przez Administratora należy również rozumieć administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;
 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w przypadku Polityki Prywatności – Użytkownika); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Grupa Selena – rozumie się przez to wszystkie spółki z grupy kapitałowej Selena, w skład której wchodzą:
  1. Selena FM S.A.;
  2. Selena S.A.;
  3. Selena Marketing International Sp. z o. o.;
 4. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu;
 5. Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu;
 6. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: [www.wins.tytan.pl].
 7. Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną elektronicznie na rzecz Użytkownika przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności  [wins.tytan.pl];
 8. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery PC, laptopy, tablety, smartfony itp.
 9. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która za pośrednictwem Serwisu korzysta z Usługi.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia Usług i w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych mogą stanowić odpowiednio:
  1. niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług elektronicznych;
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  3. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem, a także przetwarzania Danych Osobowych po wykonaniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Usługi;
  4. zgoda Użytkownika – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych na podstawie zgody Użytkownika.
 2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne aby skorzystać z Usługi.
 3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas korzystania z Usługi:
  1. imię i nazwisko,
  2. adresy elektroniczne,
  3. numer telefonu,
  4. adres szkolenia gdzie ma się odbyć
  5. adres kontaktowy
 5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia w przyszłości potencjalnych kontaktów z Użytkownikami.
 6. Spółki z Grupy Selena mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w celach określonych w Polityce Prywatności w oparciu o uzasadniony interes w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym w celu marketingu swoich produktów i usług oraz do wewnętrznych celów administracyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 7. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca czynności obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 9. Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Usługi, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu lat. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał jego dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
 10. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  1. utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  2. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  3. zachowuje poufność Danych Osobowych.
 11. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 8 niniejszej Polityki.

§ 4. Pliki Cookies

 1. Administrator w Serwisie wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W Serwisie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
 2. stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
 1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z Serwisu,
 2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej;
 4. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
 1. Optymalizacji w korzystaniu z Serwisu; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika w postaci dostosowanej do jego indywidualnych preferencji;
 2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
 1. Serwis używa następujących plików Cookies:

Nazwa Pliku Cookies

Rodzaj Pliku

Źródło pochodzenia

Opis funkcjonalności

Okres obowiązywania

_gid

Stały

Niezbędne

ThirdParty

Plik Google Analytics do celów statystycznych

1 dzień

_gat

Stały

Niezbędne

ThirdParty

Plik Google Analytics do celów statystycznych

1 minuta

_ga

Stały

Niezbędne

ThirdParty

Plik Google Analytics do celów statystycznych

2 lata

_hjUserAttributesHash

Sesyjny

Niezbędne

ThirdParty

Plik Hotjar do celów statystycznych

Sesja

__cfduid

Stały

Niezbędne

ThirdParty

Pliki cookies wykorzystywane przez sieć partnerską „Cloudflare” w celu identyfikacji zaufanego ruchu sieciowego. Pliki te zapewniają dostępność Witryny internetowej i skracają czas ładowania stron.

365 dni

dwcustomer_*

Stały

Niezbędne

First Party

Plik cookie służący do identyfikacji zarejestrowanego odwiedzającego/kupującego. To ciasteczko wykorzystywane jest wyłącznie, gdy odwiedzający/kupujący zaznaczy opcję „Zapamiętaj mnie”.

6 miesięcy

 1. Stosowane w Serwisie rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu.

§ 5. Stosowanie technologii podobnych do Plików Cookies

 1. Serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe, czyli narzędzia umożliwiającego połączenie z popularnymi portalami społecznościowymi. Obecnie wykorzystywane są wtyczki społecznościowe następujących podmiotów:
 1. Facebook Ireland Ltd. – w Serwisie znajdują się wtyczki „Lubię to” oraz „Udostępnij”, pozwalające odwołać się do portalu Facebook oraz wtyczka odsyłająca bezpośrednio do portalu Instagram. Używając jednej ze wspomnianych wtyczek Użytkownik loguje się odpowiednio do portalu Facebook lub Instagram, posiadających odmienne zasady ochrony prywatności niż w Serwisie. Można się z nimi zapoznać wchodząc w link: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation lub dla informacji o wtyczkach: https://pl-pl.facebook.com/help/203587239679209.
 2. Google Ireland Limited – w Serwisie znajdują się materiały wideo lub audio-wideo osadzone trwale (tzw. embeddowane) z portalu YouTube. Z zasadami ochrony prywatności w portalu YouTube można się zapoznać poprzez wejście w link: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 3. LinkedIn Ireland Unlimited Company – w Serwisie znajduje się wtyczka pozwalająca na odesłanie do portalu LinkedIn. Używając takiej wtyczki Użytkownik loguje się do wspomnianego portalu, który posiada odmienne od Serwisu zasady ochrony prywatności. Można się z nimi zapoznać poprzez wejście w link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień typu Web-Push, za pomocą przeglądarki internetowej z której korzysta. W tym celu przeglądarka nada Użytkownikowi specjalny identyfikator, na który będzie przesyłać odpowiednie wiadomości. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień typu Web-Push jest możliwa poprzez zmianę ustawień przeglądarki Użytkownika.

§ 6. Przekazywanie danych poza EOG

 1. Dane Osobowe Użytkownika, w tym dane, które udostępnia w ramach przeglądania Serwisu, w tym także dane zebrane poprzez Pliki Cookies, mogą być udostępnione zaufanym podmiotom trzecim w celach marketingowych jedynie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.
 2. W sytuacji w której zaufane podmioty trzecie mają siedzibę poza terytorium EOG, są one zobowiązane do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub są członkami programu „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

§ 7. Profilowanie

 1. W ramach korzystania z Serwisu stosowany jest system śledzący aktywności użytkowników na podstawie informacji, w tym Plików Cookies, zapisanych na Urządzeniach Użytkowników, adresach e-mail, jak również historii aktywności Użytkowników Serwisie. Na podstawie tego śledzenia możliwe jest profilowanie Użytkowników, w celu przesyłania indywidualnie dostosowywanych komunikatów marketingowych, jak również dokonanie scoringu i segmentacji Użytkownika w bazie danych według określonych przez Administratora kryteriów.
 2. Profilowanie, o którym mowa w ustępie powyższym, nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie nie wpływa na jego sytuację.

§ 8. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: [].
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym w ramach profilowania, o którym mowa w §7 Polityki Prywatności, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Wniesienie sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, uniemożliwia dalsze przetwarzanie tych informacji w tym celu.
 6. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: [] lub pisemnie na adres: [].
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: [].
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na stronach Serwisu.